shadow

Kallelse till extrastämma

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö kallas härmed till extra föreningsstämma.

Dag Torsdagen den 17 maj 2018
Tid 19.00
Plats Gemensamhetslokalen på Kanelgränd 51

OBS: Medtag bostadsrättsbevis, legitimation eller den specifikation som medföljer avgiftsavin.

Annan medlem än juridisk person får utöva rösträtt endast genom make/maka, med medlemmen varaktigt sammanboende närstående eller annan medlem. Ingen får dock som ombud företräda mer än en medlem.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  4. Godkännande av röstlängd
  5. Fråga om närvarorätt vid stämman
  6. Fastställande av dagordning
  7. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
  8. Fråga om kallelse behörigen skett
  9. Första stämma för att fatta beslut om nya stadgar
  10. Stämmans avslutande

Efter genomgången dagordning ordnar styrelsen en frågestund för medlemmarna där alla kan komma med synpunkter och frågor till styrelsen.

Styrelsen i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö