shadow

Kallelse till årsstämma 2020

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag Onsdagen den 18 november 2020
Tid 19.00
Plats Njupskärrs skolas matsal

OBS! Medtag bostadsrättsbevis, legitimation eller den specifikation som medföljer avgiftsavin.

Annan medlem än juridisk person får utöva rösträtt endast genom make/maka, med medlemmen varaktigt sammanboende närstående eller annan medlem. Ingen får dock som ombud företräda mer än en medlem.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut angående föreningens resultat
 12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av distriktsombud och suppleanter till HSB Stockholms 14:e distrikt
 16. Val av valberedning.
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga anmälda ärenden
 19. Stämmans avslutande

Efter genomgången dagordning ordnar styrelsen en frågestund för medlemmarna där alla kan komma med synpunkter och frågor till styrelsen. Vi serverar även en smörgås och dricka.

Tyresö 2019-10-15
Styrelsen
i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö

Städdag hösten 2020

Söndagen den 25:e oktober hjälps vi alla åt att göra fint i vårt område!

Klockan 10.00 samlas vi vid föreningens garage vid stora parkeringen.

Som vanligt ska vi först koncentrera oss på dungen och den stora gräsmattan och områdena runt parkeringarna innan vi fixar våra gårdar.

På grund av den pågående pandemin kommer vi denna gång inte att äta gemensam lunch och inte heller dricka eftermiddagskaffe tillsammans.

Givetvis håller vi minst en meters avstånd till varandra och undviker närkontakt. Känner du dig det minsta krasslig ska du inte deltaga.

Hålltider

10:00 10:30 Anmälan
12:30 Städning av dunge och runt parkeringar
12:45 14:00 Städning runt husen och på gårdarna

Välkommen,
Styrelsen

Vattenavstängning

Vattnet här på Kanelgränd kommer att stängas av natten mellan måndag och tisdag. Detta är meddelandet från kommunen:

Jag vill bara meddela att vi kommer behöva göra en planerad vattenavstängning för VA arbeten på örtstigen som kommer drabba erat område så att ni blir utan vatten.detta kommer ske på måndag den 19/10 kl 22,00 och beräknas pågå fram till 20/10 kl 06,30.vattnet kan komma tillbaks tidigare om allt går bra.ha inga kranar öppna ,vattnet kan vara lite missfärgatt när det kommer tillbaks men inget farligt,bara att spola ett tag.

Tyresö kommun

Tappställe kommer att finnas på kryddvägen 2a.

Styrelsen