shadow

Städdag hösten 2021

Söndagen den 31 oktober klockan 10:00 hjälps vi alla åt att göra fint i vårt område!

Vi samlas som vanligt vid föreningens garage vid stora parkeringen.

Som vanligt ska vi först koncentrera oss på dungen, den stora gräsmattan och områdena runt parkeringarna innan vi fixar våra egna innergårdar.

Hålltider:
10.00 – 10.30 Anmälan
10.00 – 12.00 Städning av dunge och runt parkeringar
12.00 – 12.45 Lunch i föreningslokalen
Ärtor och varm punsch
Pannkaka med grädde och sylt till barnen

12.45 – 14.00 Städning runt husen och på gårdarna
14.00 – 14.30 Kaffe vid grillplatsen

Välkommen!
Styrelsen

Årsstämma 2021

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Torsdagen den 18 november 2021
Tid: 19.00
Plats: Njupskärrs förskolas matsal

OBS! Medtag bostadsrättsbevis, legitimation eller den specifikation som medföljer avgiftsavin. Annan medlem än juridisk person får utöva rösträtt endast genom make/maka, med medlemmen varaktigt sammanboende närstående eller annan medlem. Ingen får dock som ombud företräda mer än en medlem.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämma
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleanter
 20. Val av revisor/er och suppleant.
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.
 22. Val av valberedning varav en ledamot utses till valberedningens ordförande.
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

Efter stämman bjuder föreningen på smörgåstårta och dricka. Samtidigt informerar styrelsen om vad som händer i föreningen. Som medlem får du gärna komma med förslag och synpunkter.

Tyresö 2021-10-12
Styrelsen
i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö

Städdag 9:e maj

Söndagen den 9 maj hjälps vi alla åt att göra fint i vårt område!

Klockan 10.00 samlas vi som vanligt vid föreningens garage vid stora parkeringen.

Tänk på att hålla avstånd, minst två meter mellan varandra vid samlingen.

Eftersom läget i världen är otryggt med tanke på Covid-19 har styrelsen beslutat att vi inte grillar korv till lunch eller fikar tillsammans.

Vi städar områdena utanför gårdarna fram till kl 12.00 varefter varje gård får ta ansvar för att den egna gården blir välstädad.

Välkommen
Styrelsen

Fråga styrelsen: Har du några frågor om pågående projekt kan du passa på att fråga någon i styrelsen på städdagen eller mejla styrelsen från hemsidan.

Ny gäststuga

Tvättstugan på Kanelgränd 57 är nu stängd och därmed inte bokningsbar eftersom vi ska bygga om till en gäststuga som förhoppningsvis står klar framåt senvåren.

Avbrott Com Hem bredband

Information från Com Hem

Nedanstående information fick de som registrerat sig hos Com Hem i sin mobil i går morse. För att säkerställa att informationen når ut till alla kommer den här.

För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredbandstjänsten och digital-TV. Detta visar sig som avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2020-12-07 09:00 och 2020-12-07 12:00.

Du behöver alltså inte ringa vare sig till Com Hem, HSB:s servicecenter eller till någon i styrelsen för att anmäla att bredbandet inte fungerar.

Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2020

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag Onsdagen den 18 november 2020
Tid 19.00
Plats Njupskärrs skolas matsal

OBS! Medtag bostadsrättsbevis, legitimation eller den specifikation som medföljer avgiftsavin.

Annan medlem än juridisk person får utöva rösträtt endast genom make/maka, med medlemmen varaktigt sammanboende närstående eller annan medlem. Ingen får dock som ombud företräda mer än en medlem.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut angående föreningens resultat
 12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av distriktsombud och suppleanter till HSB Stockholms 14:e distrikt
 16. Val av valberedning.
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga anmälda ärenden
 19. Stämmans avslutande

Efter genomgången dagordning ordnar styrelsen en frågestund för medlemmarna där alla kan komma med synpunkter och frågor till styrelsen. Vi serverar även en smörgås och dricka.

Tyresö 2019-10-15
Styrelsen
i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö

Städdag hösten 2020

Söndagen den 25:e oktober hjälps vi alla åt att göra fint i vårt område!

Klockan 10.00 samlas vi vid föreningens garage vid stora parkeringen.

Som vanligt ska vi först koncentrera oss på dungen och den stora gräsmattan och områdena runt parkeringarna innan vi fixar våra gårdar.

På grund av den pågående pandemin kommer vi denna gång inte att äta gemensam lunch och inte heller dricka eftermiddagskaffe tillsammans.

Givetvis håller vi minst en meters avstånd till varandra och undviker närkontakt. Känner du dig det minsta krasslig ska du inte deltaga.

Hålltider

10:00 10:30 Anmälan
12:30 Städning av dunge och runt parkeringar
12:45 14:00 Städning runt husen och på gårdarna

Välkommen,
Styrelsen

Vattenavstängning

Vattnet här på Kanelgränd kommer att stängas av natten mellan måndag och tisdag. Detta är meddelandet från kommunen:

Jag vill bara meddela att vi kommer behöva göra en planerad vattenavstängning för VA arbeten på örtstigen som kommer drabba erat område så att ni blir utan vatten.detta kommer ske på måndag den 19/10 kl 22,00 och beräknas pågå fram till 20/10 kl 06,30.vattnet kan komma tillbaks tidigare om allt går bra.ha inga kranar öppna ,vattnet kan vara lite missfärgatt när det kommer tillbaks men inget farligt,bara att spola ett tag.

Tyresö kommun

Tappställe kommer att finnas på kryddvägen 2a.

Styrelsen