shadow

Julgransplundring 2020

Söndagen den 12 januari är det dags att dansa ut julen.

Det gör vi tillsammans i föreningslokalen Kanelgränd 51 mellan kl 15.00 och 16.00.

Musikanter hjälper oss att dansa ut julen som avslutas med att granen ska ut. Det blir självklart fiskdamm och saft och bullar.

Årsstämma 2019

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Onsdagen den 20 november 2019
Tid: 19.00
Plats: Gemensamhetslokalen på Kanelgränd 51

OBS: Medtag bostadsrättsbevis, legitimation eller den specifikation som medföljer avgiftsavin.

Annan medlem än juridisk person får utöva rösträtt endast genom make/maka, med medlemmen varaktigt sammanboende närstående eller annan medlem. Ingen får dock som ombud företräda mer än en medlem.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut angående föreningens resultat
 12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av distriktsombud och suppleanter till HSB Stockholms 14:e distrikt
 16. Val av valberedning.
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga anmälda ärenden
 19. Stämmans avslutande

Efter genomgången dagordning ordnar styrelsen en frågestund för medlemmarna där alla kan komma med synpunkter och frågor till styrelsen.

Tyresö 2019-10-15

Styrelsen i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö

Städdag 27:e oktober

Söndagen den 27 oktober klockan 10.00 hjälps vi alla åt att göra fint i vårt område! Vi samlas vid föreningens garage vid stora parkeringen.

Som vanligt ska vi först koncentrera oss på dungen och den stora gräsmattan och områdena runt parkeringarna innan vi fixar våra gårdar.

Hålltider

10.00 – 10.30 Anmälan vid föreningens garage
10.30 – 12.00 Städning av dunge och runt parkeringar
12.00 – 12.45 Lunch i föreningslokalen.
12.45 – 14.00 Städning runt husen och på gårdarna
14.00 – 14.30 Kaffe vid grillplatsen
Lunchmeny
 1. Ärtorsoppa och varm punsch
 2. Pannkaka med grädde och sylt till barnen

Välkommen
/Styrelsen

Höstloppis 2019!

Nu är det dags igen att rensa ur förråd och garderober. Passa på att sälja det du inte längre behöver på loppisen. Vi ställer fram bord och har annonserat i lokalpressen så vi hoppas att anslutningen både av säljare och köpare blir betydligt bättre än förra året.

Var? Vid gästparkeringen
När? Söndagen den 8 september mellan 10:00 och 14:00

Skriv upp söndagen den 28 april för då blir det vårstädning i området med korvgrillning. Välkommen!