Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Torsdagen den 18 november 2021
Tid: 19.00
Plats: Njupskärrs förskolas matsal

OBS! Medtag bostadsrättsbevis, legitimation eller den specifikation som medföljer avgiftsavin. Annan medlem än juridisk person får utöva rösträtt endast genom make/maka, med medlemmen varaktigt sammanboende närstående eller annan medlem. Ingen får dock som ombud företräda mer än en medlem.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämma
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleanter
 20. Val av revisor/er och suppleant.
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.
 22. Val av valberedning varav en ledamot utses till valberedningens ordförande.
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

Efter stämman bjuder föreningen på smörgåstårta och dricka. Samtidigt informerar styrelsen om vad som händer i föreningen. Som medlem får du gärna komma med förslag och synpunkter.

Tyresö 2021-10-12
Styrelsen
i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö

Kallelse årsstämma 2023

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Trädgården i Tyresö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 14 december. Tid: 19:00Plats: Föreninglokalen Dagar Timmar Minuter Sekunder OBS!  Medtag bostadsrättsbevis, legitimation

Läs mer ➜

Städdag hösten 2021

Söndagen den 31 oktober klockan 10:00 hjälps vi alla åt att göra fint i vårt område! Vi samlas som vanligt vid föreningens garage vid stora

Läs mer ➜

Cookies

Vi använder oss av cookies på denna webbplats, när du surfar vidare så godkänner du användandet av cookies. Klicka här om du vill veta mer hur vi jobbar med cookies och dina personuppgifter.